AC-440 กันชนท้ายทรงห้างAC-440 กันชนท้ายทรงห้าง AC-440 Factory Style Bumper

AC-440 กันชนท้ายทรงห้าง

ถูกสร้างจากเหล็กและชึ้นรูป ใช้พลาสติกที่รองเหยียบขนาดใหญ่อีกทั้งรองรับป้ายทะเบียน.